Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları - Bilsem Online

Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları

Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları

Gizlilik Politikası ve Hizmet Koşulları

Bilsem Online Kullanımı

 

1. GİZLİLİK POLİTİKASI

BilsemOnline tarafından işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (“KVKK”) kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi, güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas davrandığımızı belirtmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesi, Kanunun 3’üncü maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Veri Sorumlusu BilsemOnline olarak kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul etmekteyiz.

Ankara Ticaret Odası’nın 412325 sicil sayısında kayıtlı, 0607038642700001 MERSİS numarasına sahip, ÜNİVERSİTELER MAH. 1596. CAD. NO:95 İÇ KAPI NO:36 ÇANKAYA/ANKARA adresinde bulunan Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. LTD. ŞTİ., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK ’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

www.bilsemonline.com sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerin işlenmesi, saklanmasını konu olan işbu Gizlilik Politikası, www.bilsemonline.com internet sitesi aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı www.bilsemonline.com sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Web sayfamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar; başta firmamızın sunucu altyapısını sağlayan Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany olmak üzere; Ansbach Registration Office, HRB 6089 VAT Reg. No. DE 812871812 tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlardır.

BilsemOnline nezdinde işlenen kişisel verileriniz veri taban ve sistemlerimizde 6698 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olarak muhafaza edilmekte ve aynı madde gereğince; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Hizmet aldığımız Hetzner Online GmbH Industriestr veri depolama merkezimiz SSL sertifikasına sahip bir program olup yurtdışı sunuculu bir programdır. Bu konuda kullanıcılarımızın işlenen kişisel verileri için açık rızaları alınmanın yanında Kişisel Verileri Korunması Kurumu ‘ndan izin alınmaktadır.

Sitede kullanıcı girişi yapmadan veya herhangi bir kişisel veri vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Ancak kullanıcı girişi veya üyelik başlatmak adına kişisel verilerinizi paylaşmayı seçerseniz, artık BilsemOnline için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

BilsemOnline' ın kişisel verileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Bu noktada site, aşağıda sayılan işleme amaçlarıyla veri işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Mal, hizmet satış ve abonelik süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi, 
 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetki kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek olarak sayılabilir.

Kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 5 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre hareket edip aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verileri kanunen işlemekteyiz.

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemeyecektir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla BilsemOnline olarak, yukarıda sayılmış şartları sağlayarak veri işlemekteyiz.

Verilerin korunması konusundaki hassasiyetimiz sebebiyle BilsemOnline özelinde işlenen kişisel verilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız. 

Detaylı bilgi için hazırladığımız politikalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

Kişisel Verilerin Saklama Ve İmha Politikası

Kişisel Verilerin İşlenme Politikası

Veri Sorumlusu BilsemOnline tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmektedir:

Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygulamasına yansımış olan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler bulunmaktadır. Kanunun 4 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar 108 sayılı Sözleşmeye ve 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre; Kanunda kişisel verilerin işlenmesinde sayılan genel (temel) ilkeler şunlardır:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası, yalnızca BilsemOnline tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel verilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. BilsemOnline'un üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve BilsemOnline şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel verilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel verilerimiz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal BilsemOnline 'a bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

İşlenen kişisel verileriniz kanunlarca belirlenen BilsemOnline ‘ın hukuki yükümlülüklerinin yanında Bilsem meşru menfaatinin tesisini sağlamak adına sözleşme süreçlerinin takibi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin yapılması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, olası uyuşmazlıklarda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi gibi işleme amaçlarıyla işlenmektedir.

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıda kayıtlı form üzerinden yöneltebilir: 

(İlgili kişi başvuru formu linki)


 

2. SÖZLEŞME

* Labor Bilişim sözleşmedeki hizmet şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

* Abonelik ücretleri abone olan periyotların bitiminde otomatik olarak ödeme kuruluşları tarafından(paytr, Google,apple,huawei) işlemleri üzerinden tahsil edilir.

* İndirim kodu kullanarak abone olan kullanıcıların abonelik ücretleri abone olunan periyotların bitiminde otomatik olarak ödeme kuruluşları tarafından (paytr, Google,apple,huawei) işlemleri indirimsiz ve güncel fiyatlardan tahsil edilir.

* Abonelik kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece abone olunan periyotların bitiminde otomatik para çekimi devam eder.

* Bu para çekimi aboneliğin yenileceği tarihte teknik olarak gerçekleştirilemezse (kart limitinin dolu olması, teknik arızalar) yeniden para çekme emri 30 gün içinde tekrar gerçekleştirilebilir. Abonelik ücretinin tahsil edilmemesi için kullanıcının aboneliğini iptal etmesi şarttır.

* Ücret tahsil işlemleri için kullanılan bilgilerin tamamı ödeme kuruluşları tarafından(Paytr, Google, Apple, Huawei) saklanmaktadır. Bu bilgilere firma ulaşamamaktadır.

[Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. LTD. ŞTİ. / bilsem online] Kişisel Veriler Politikası 

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme 

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri 

Paylaştığınız kişisel veriler, 

* Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;

 * 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için; 

* Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; 

* Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; 

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. 

  Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın sunucu altyapısını sağlayan Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany olmak üzere; Ansbach Registration Office, HRB 6089 VAT Reg. No. DE 812871812  olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.   

Kişisel verilerinizin toplanma şekli 

Kişisel verileriniz, 

* Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 * Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; 

* Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; 

* Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.   

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.   

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması 

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.   

Kişisel verilerin saklanması ve korunması 

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir. 

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması 

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.   

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları 

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: 

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili; 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

  

Ankara Ticaret Odası’nın 412325 sicil sayısında kayıtlı, 0607038642700001 MERSİS numarasına sahip, Üniversiteler mah. 1596 Cad. No:95/A iç kapı no:36 ÇANKAYA/ANKARA adresinde bulunan Labor Bilişim Medikal İnş. Yay. Tic. LTD. ŞTİ., KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur. 

 Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir: 

E.posta: [info@laborbilisim.com] 

Telefon: [312 95406 40] 

 

Bilsem Online Uygulamalarını Şimdi Keşfet

Bilsem Online mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Bilsem Online mobil uygulaması Google Play veya App Store’da.

Google PlayApp Store